Sika SCHÖNOX
 
Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Oznámení o ochraně údajů na internetových stránkách

Toto oznámení o ochraně údajů na internetových stránkách popisuje, jak [Sika CZ, s.r.o.] ("Sika" nebo "Společnost") coby zpracovatel zpracovává osobní údaje o uživatelích („vy“ nebo „vaše“), zejména ve smyslu obecného nařízení o ochraně dat („GDPR“) při používání internetových stránek https://www.schonox.com/cz/ („internetové stránky“).

1. KATEGORIE OSOBNÍCH DAT, CÍLE ZPRACOVÁNÍ, PRÁVNÍ ZÁKLAD A ZDROJE:

a. Osobní údaje, které aktivně poskytujete:

Pokud si na našich webových stránkách vytvoříte uživatelský účet, budete požádáni o poskytnutí následujících osobních údajů: Jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, vybrané heslo. Sika zpracovává tyto osobní údaje za účelem poskytování našich služeb. Poskytování těchto osobních údajů je dobrovolné. Pokud však tyto osobní údaje neposkytnete, nebudete si moci zřídit uživatelský účet. Právním základem zpracování těchto osobních údajů je smlouva o užívání webových stránek (čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR), kterou jste uzavřeli. Pokud se zaregistrujete k odběru zpravodaje a odsouhlasíte přijímání informačních zpravodajů a zpracování své e-mailové adresy k tomuto účelu, budete požádáni o poskytnutí e-mailové adresy. Vaši e-mailovou adresu budeme používat pro pravidelné zasílání zpravodajů. Poskytnutí e-mailové adresy je dobrovolné. Pokud však neposkytnete e-mailovou adresu, nebude dostávat zpravodaje. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů za účelem zasílání zpravodajů je váš souhlas (čl. 6 (1) lit. a GDPR).

b. Další pasivně shromažďované informace:

Vedle osobních údajů, které jste aktivně poskytli, od vás může internetová stránka automaticky shromažďovat, zpracovávat a ukládat určité informace na pseudonymním základě:
  • Informace o zařízení a používání – které mohou obsahovat (i) informace specifické pro použité zařízení pro přístup k internetovým stránkám (včetně mimo jiné modelu, operačního systému, adresy IP, jazyka, nosiče a podobných informací) a (ii) informace o používání funkcí, funkcí nebo oznámení v zařízení k vašemu rozpoznání a analýze trendů;
  • Analýza webových stránek – například, jak často uživatel používá webové stránky, agregované využití, údaje o výkonu. Analýzu webových stránek používáme, abychom lépe porozuměli funkčnosti a používání našich webových stránek. Právním základem pro tento účel jsou naše oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), které jsou následující: sledovat a udržovat výkon internetových stránek a analyzovat trendy, využívání a činnosti spojené s našimi internetovými stránkami.
2. PŘÍJEMCI

a. Převedení na poskytovatele služeb společnosti

Sika může zapojit externí poskytovatele služeb, kteří jednají jako zpracovatelé dat společnosti Sika, aby poskytli společnosti určité služby, jako jsou poskytovatelé internetových služeb, poskytovatelé marketingových služeb nebo poskytovatelé služeb podpory IT. Při poskytování těchto služeb mohou mít externí poskytovatelé služeb přístup k vašim osobním údajům a/nebo je mohou zpracovávat. Tito externí poskytovatelé služeb budou podléhat smluvním povinnostem na zavedení příslušných technických a organizačních bezpečnostních opatření k ochraně osobních údajů a na zpracovávání osobních údajů pouze podle pokynů.

b. Ostatní příjemci

Někteří naši kolegové, kteří spravují internetové stránky a poskytují služby IT, mohou být zaměstnanci našich společností ve skupině. Při správě internetových stránek mohou mít externí poskytovatelé služeb přístup k vašim osobním údajům a/nebo je mohou zpracovávat. Příslušný přenos vašich osobních údajů je založen na našich oprávněných zájmech. Naším oprávněným zájmem je přenos osobních údajů v rámci skupiny společností pro interní administrativní a podpůrné účely. Přístup je omezen na kolegy, kteří údaje potřebují znát pro vykonávání své pracovní činnosti. Sika může rovněž předat vaše osobní údaje orgánům činným v trestním řízení, vládním orgánům, právním poradcům a externím konzultantům v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Právním základem takovéhoto zpracování je dodržení zákonné povinnosti, jíž Sika podléhá nebo oprávněné zájmy, jako je výkon nebo ochrana právních nároků. Aktualizovaný seznam zpracovatelů údajů a třetích stran, s nimiž data sdílíme, je na vyžádání k dispozici u společnosti na kontaktních údajích uvedených níže.

c. Mezinárodní převody osobních údajů

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme nebo přijímáme, mohou být převedeny a zpracovány příjemci, kteří se nacházejí uvnitř nebo mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“) a kteří neposkytují odpovídající úroveň ochrany údajů. Země, které jsou uznávány, že poskytují odpovídající úroveň ochrany údajů z hlediska práva EU, jsou Andorra, Argentina, Kanada, Švýcarsko, Faerské ostrovy, Guernsey, Stát Izrael, ostrov Man, Jersey, Nový Zéland a Východní republika Uruguay. Příjemci v USA mohou být částečně certifikováni v rámci Ochrany osobních údajů mezi EU a USA (Privacy Shield), a proto se má za to, že zajišťují odpovídající úroveň ochrany údajů z hlediska práva EU. V rozsahu, v jakém jsou vaše osobní údaje přenášeny do zemí, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany údajů z hlediska práva EU, založíme příslušný převod na odpovídajících ochranných opatřeních, jako jsou standardní doložky o ochraně údajů přijaté Evropskou komisí. Můžete požádat o kopii těchto vhodných ochranných opatření tím, že nás kontaktujete, jak je uvedeno níže v sekci 5. Kontaktujte nás. Přístup je omezen na příjemce, kteří údaje potřebují znát pro vykonávání své pracovní činnosti.

3. JAKÁ PRÁVA MÁTE A JAK MŮŽETE SVÁ PRÁVA UPLATNIT?

Pokud jste vyjádřili svůj souhlas s jakýmikoli činnostmi v oblasti zpracování osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoliv zrušit s budoucím účinkem. Toto odvolání neovlivní zákonnost zpracování před stažením souhlasu. Ve shodě s platnými zákony o ochraně osobních údajů můžete mít právo požadovat: přístup ke svým osobním údajům, opravu těchto osobních údajů; vymazání osobních údajů, omezení zpracování osobních údajů; přenositelnost údajů a vyjádření nesouhlasu proti zpracování vašich osobních údajů. Upozorňujeme, že výše uvedená práva mohou být omezena podle platných národních zákonů na ochranu údajů. Další informace o těchto právech naleznete v příloze Vaše práva. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu na ochranu údajů. Pro vykonávání svých práv nás prosím kontaktujte podle popisu v sekci 5. uvedené níže, nebo použijte konkrétní webový formulář „Uplatnění vašich práv“, který je k dispozici na internetových stránkách společnosti.

4. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje budou uchovávány tak dlouho, dokud to bude potřeba proto, abychom vám mohli poskytovat požadované služby. Až Sika již nebude potřebovat vaše osobní údaje k plnění smluvních nebo zákonných povinností, odstraníme je z našich systémů a záznamů a/nebo podnikneme kroky k jejich důkladné anonymizaci, takže již nebude možné vás identifikovat, a to s výjimkou případu, že bychom byli nuceni osobní údaje uchovávat a dodržovat na základě právních nebo zákonných povinností, jimž Sika podléhá, např. zákonné lhůty pro uchovávání.

5. KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte obavy nebo dotazy týkající se tohoto Oznámení o zpracovávání osobních údajů na internetových stránkách, kontaktujte nás následujícím způsobem:

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno

Kontaktní údaje na našeho pracovníka oddělení Ochrany dat jsou následující: email.: privacy@cz.sika.com nebo využijte související formulář.

DODATEK, VAŠE PRÁVA:

(a) Právo na přístup:

Můžete mít právo obdržet od nás potvrzení o tom, zda jsou nebo nejsou zpracovávány vaše osobní údaje, a v takovém případě požádat o přístup k těmto osobním údajům. To zahrnuje, mimo jiné, informace o účelu zpracování, kategorie dotyčných osobních údajů a příjemce nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny. To však není absolutní právo a vaše právo na přístup může být omezeno zájmy jiných osob. Můžete mít právo obdržet kopii osobních údajů, které podléhají zpracování. Za další kopie, o které požádáte, si můžeme naúčtovat přiměřený poplatek na pokrytí administrativních nákladů.

(b) Právo na opravu:

Můžete mít právo, abychom opravili nepřesné osobní údaje o vás. V závislosti na účelu zpracování můžete mít právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení.

(c) Právo na vymazání („právo být zapomenut")

Za určitých okolností můžete mít právo, abychom vymazali osobní údaje, které se vás týkají, a my můžeme být povinni tyto osobní údaje vymazat.

(d) Právo na omezení zpracování:

Za určitých okolností můžete mít právo, abychom omezili zpracovávání vašich osobních údajů. V tomto případě budou příslušná data označena a mohou být námi zpracovávána pouze pro určité účely.

(e) Právo na přenositelnost dat:

Za určitých okolností můžete mít právo obdržet osobní údaje týkající se vás, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete mít právo předat tyto údaje jinému subjektu bez omezení z naší strany.

(f) Právo na vyjádření nesouhlasu:

Za určitých okolností můžete mít právo na vyjádření nesouhlasu z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, nebo v případech, kdy jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, a to kdykoliv během našeho zpracovávání vašich osobních údajů, a my můžeme být povinni vaše osobní údaje dále nezpracovávat. Navíc máte právo, pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, kdykoliv vyjádřit nesouhlas proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro takový marketing, což zahrnuje i profilování v rozsahu souvisejícím s tímto přímým marketingem. V takovém případě již nebudeme vaše osobní údaje zpracovávat k těmto účelům. ________________________________________________________________________________

FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ VAŠICH PRÁV (PSAR) - Klikněte zde

Tisk