Sika SCHÖNOX
 

Vyhradené autorské právo

Obmedzenie prístupu

Informácie uvedené na týchto webových stránkach (ďalej len "stránky") nesmú byť použité žiadnym štátom ani inou jurisdikciou alebo osobou, pokiaľ by takéto použitie bolo v rozpore so zákonom. Ak sa vyššie uvedené vzťahuje na Vás, nie ste naďalej oprávnení vstupovať na tieto stránky alebo používať informácie na týchto stránkach uvedené.

Podmienky používania
Prečítajte si, prosím, pozorne nasledujúce podmienky používania, pretože sa týkajú Vášho prístupu a používania týchto stránok. Vstupom na tieto a ďalšie stránky vyjadrujete súhlas s dodržiavaním podmienok prístupu. Pokiaľ s podmienkami prístupu nesúhlasíte, nevstupujte ani nepoužívajte tieto stránky. Podmienky používania môžu byť kedykoľvek zmenené.

Tieto stránky vlastní a spravuje Sika AG (ďalej len "spoločnosť"), spoločnosť založená vo Švajčiarsku. Tieto stránky a Podmienky použitia podliehajú Švajčiarskym právnym normám.

1. Všeobecné ustanovenia
Všetky materiály a informácie na týchto stránkach sú uvedené "ako dané", bez akýchkoľvek záruk priamo spomínaných alebo odvodených. Spoločnosť nepreberá záruky za predajnosť a spôsobilosť svojich produktov pre použitie v špeciálnych prípadoch. Spoločnosť nepreberá zodpovednosť ani záruky vyplývajúce z obsahu, prevádzky a prepojenie, rovnako ako za chyby, omyly a opravy vyššie uvedeného, ​​ďalej potom prerušenie spojenia, straty dát, výskytu vírusov a iných škodlivých zložiek.

Spoločnosť, ani jej dcérske a pridružené spoločnosti, nenesie v žiadnom prípade celú ani čiastočnú zodpovednosť za akékoľvek viac-náklady alebo škody, vrátane všetkých priamych, nepriamych, zvláštnych, náhodných alebo následných škôd, vzniknutých v spojitosti s prístupom na tieto stránky alebo nesprávnym použitím týchto stránok, ich informácií a príloh vrátane informácií, dát, textov, obrázkov a ďalšieho materiálu dostupného z týchto stránok alebo stránok súvisiacich s touto stránkou.

Povinnosťou užívateľa týchto stránok je zhodnotiť správnosť, úplnosť, spoľahlivosť a užitočnosť všetkých informácií a služieb obsiahnutých na týchto stránkach. Všetky tieto informácie by prirodzene nemali slúžiť ako odborné rady v právnych, účtovných, daňových, finančných či iných oblastiach, prevádzkovateľ týchto stránok preto nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek takéto použitie alebo nesprávne používanie všetkých informácií uvedených na týchto stránkach. Pre odbornú radu kontaktujte svojho profesionálneho pracovníka v príslušnom odbore.

2. Žiadna ponuka
Žiadna informácia uvedená na týchto stránkach nesmie byť chápaná ako ponuka, rada, žiadosť, odporúčania alebo akýkoľvek iný druh služby slúži na nadobudnutie alebo zhodnotenie investícií. Pre informácie o určitom produkte a / alebo krajine navštívte, prosím, príslušnú internetovú stránku.

3. Intelektuálne vlastníctvo
Pokiaľ nie je uvedené inak, sú všetky informácie, články, obrázky, prílohy, ďalšie funkcie a projekty (vrátane "feel and look") obsiahnuté na týchto stránkach výhradným vlastníctvom spoločnosti a nesmú byť množené alebo distribuované, čiastočne ani vcelku, bez písomného súhlasu spoločnosti.

Všetky stránky môžu byť však použité na osobné a nekomerčné použitie, pod podmienkou, že budú dodržiavané autorské práva.

4. Prepojenie
Prepojenie tejto stránky s inými internetovými stránkami slúži užívateľom iba pre uľahčenie práce.

Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek stránky, ktoré sú v prepojení s touto stránkou (alebo iné stránky prepojené s touto stránkou), vrátane ich obsahu a chodu. Spoločnosť také prepojenie nezaznamenáva ani inak nesleduje. Niektoré takéto stránky môžu byť spravované mimo Slovenskú republiku a môžu preto podliehať iným pravidlám a obmedzeniam.

Prepojenie z tejto stránky na iné (alebo z iných stránok na túto) nie je chápané ako vyjadrenie podpory či súhlasu s obsahom takýchto stránok, alebo snahy propagovať, ponúkať alebo distribuovať výrobky či služby uvedené na takýchto stránkach. Spoločnosť verí, že prepojenie jej stránok s inými verejne prístupnými stránkami a inými prameňmi je prípustné a zhoduje sa s bežným očakávaniam všetkých internetových užívateľov.

Žiadny prevádzkovateľ internetových stránok či iná osoba nesmie bez písomného súhlasu spoločnosti prepojiť túto stránku s inou.

5. Ochrana osobných údajov
Spoločnosť prijíma zodpovedajúce bezpečnostné opatrenia, aby ochránila všetky informácie získané od užívateľov či návštevníkov jej internetových stránok pred neoprávneným použitím, a pravidelne monitoruje stupeň ich zabezpečenia.

Neposielajte spoločnosti žiadne dôverné informácie alebo informácie chránené patentom pomocou internetových stránok. Poslaním akýchkoľvek informácií nevzniká medzi Vami a spoločnosťou žiadny právny vzťah. Akékoľvek informácie mimo osobných údajov, ktoré spoločnosť touto cestu dostane, nie sú považované za dôverné. Spoločnosť používa osobné údaje osôb iba pre spracovávanie požiadaviek pre vyhľadanie bližších Vami zadaných informácií alebo na obchodovanie s jej službami a produktmi. Zaslaním informácií pomocou internetu alebo inou elektronickou cestou poskytujete spoločnosti neobmedzené a neodvolateľné povolenie na ich používanie, kopírovanie, zobrazovanie, pozmenenie, rozosielanie a spracovávanie. Spoločnosť nadobúda práva takéto informácie vrátane kompletného know-how, technológií a nápadov v nich uvedených používať úplne zadarmo k akémukoľvek účelu.

6. Monitoring
Spoločnosť nie je povinná sledovať prepojenie z tejto stránky na iné alebo z iných stránok na túto. Spoločnosť si však vyhradzuje právo sledovať vyššie spomínané prepojenie medzi stránkami, vrátane miestností na chatu alebo im podobných komunikačných služieb na internete. Užívateľ týchto stránok tým berie na vedomie, že spoločnosť neberie za takto prenesenú informáciu zo svojich stránok žiadnu zodpovednosť a že tým nevzniká žiadny právny alebo zmluvný vzťah medzi spoločnosťou a ďalšími prípadnými užívateľmi takých informácií.

7. Užívateľský poriadok
Ak vstupujete na tieto stránky alebo ich časť, alebo tieto stránky inak používate, potom nesmiete:
  • rozosielať alebo inak prenášať akékoľvek nezákonné, výhražné, urážlivé, nactiutrhačné, ohováračské, nemravné, pornografické, rúhavé či inak nevhodné informácie akéhokoľvek druhu, vrátane tých priamo obsahujúcich alebo podporujúcich také konanie, ktoré by viedlo k spáchaniu trestného činu alebo porušenie národných či medzinárodných práv
  • rozosielať alebo inak prenášať informácie alebo softvér obsahujúce vírusy, "Trójskej koňa" alebo iné škodiace zložky
  • zasahovať do chodu týchto stránok alebo brániť či obmedzovať iných užívateľov v používaní týchto stránok
  • rozosielať, vydávať, prenášať, reprodukovať, distribuovať alebo zneužívať akékoľvek informácie, softvér alebo iný materiál získaný na týchto stránkach pre komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti.
Upozornenie: Akýkoľvek pokus o poškodenie týchto stránok alebo ich bezproblémového chodu môže byť kvalifikované ako porušenie platných zákonov. Spoločnosť si vyhradzuje právo vymáhať po takýchto osobách odškodné v medziach zákona.

8. Platné zákony a jurisdikcie, miestne právne obmedzenia, novely a ďalšie
Tieto stránky a podmienky používania musia byť chápané, uplatňované a používané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. "Podmienky používania" môžu byť kedykoľvek zmenené či inak aktualizované. Uistite sa, prosím, že ste oboznámení s najnovšou verziou "Podmienok používaní", kedykoľvek sa pripojíte a budete používať tieto stránky.

Posledná aktualizácia: január 2014

Vytlačiť